Այսօր: Չորեքշաբթի, 12 Դեկտեմբերի 2018թ.
Բուրաստանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 57
ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
06.12.18 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇՈՏ ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:
   Բուրաստան Համայնքի  ղեկավար  Աշոտ Թարվերդյանը ծնվել է ՝29  ապրիլի 1956թ., ՀՀ Արարատի մարզի,  Բուրաստան գյուղում: Կրթություն 1977-1979թթ. - Երևանի միլիցիայի դպրոց: Աշխատանքային գործունեություն 1979-2000թթ.- աշխատել է ՆԳՆ համակարգում, 2000-2008թթ. – Հ Հ Ոստիկանույթան զորքերի վարչության հետախուզության բաժնի պետ, այնուհետև` զորամասի հրամանատար: Այլ տվյալներ Ծառայել է խորհրդային բանակում: Մասնակցել է Արցախյան պատերազմին Նախիջևանի սահմանամերձ շրջաններում և Լաչինի միջանցքի պաշտպանությանը: Պարգևատրվել է Հ Հ «Մարտական ծառայությունների համար» գերատեսչական ,  «Վազգեն Սարգսյան» և « Զորավար Անդրանիկի» մեդալներով: Ունի ... Մանրամասն
05.12.18 ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
1. Ի՞նչ է տեղեկٳթյٳն ստանալٳ իրավٳնքը: Տեղեկٳթյٳն ստանալٳ իրավٳնքը մարդٳ հիﬓարար իրավٳնքներից է: «Յٳրաքանչյٳր ոք ٳնի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների ٳ պաշտոնատար անձանց գործٳնեٳթյան մասին տեղեկٳթյٳններ ստանալٳ և փաստաթղթերին ծանոթանալٳ իրավٳնք (ՀՀ Սահմանադրٳթյան 51-րդ, հոդված, մաս 1): Ընդ որٳմ, անձն ٳնի ոչ ﬕայն տվյալ տեղեկٳթյանը ծանոթանալٳ իրավٳնք, այլև տվյալ փաստաթղթٳմ առկա տեղեկٳթյٳնը կամ փաստաթղթի պատճեն ստանալٳ իրավٳնք: 2. Ու՞մ կարելի է դիﬔլ տեղեկٳթյٳն ստանալٳ համար: «Տեղեկատվٳթյան ազատٳթյան մասին» («ՏԱ» օրենք) օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` մարդիկ կարող են տեղեկٳթյٳն ստանալ. Ÿ պետական կառավարման մարﬕններից, Ÿ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններից, ... Մանրամասն
05.12.18 ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ؤ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
1 Ի՞նչ օրենսդրٳթյամբ են կարգավորվٳմ ոռոգման ջրի մատակարարման հետ կապված հարաբերٳթյٳնները ՀՀ-ٳմ: Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ ոռոգման ջրի հետ կապված հարաբերٳթյٳնները կարգավորվٳմ են «ՀՀ ջրային օրենսգրքով», «Ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների և ջրօգտագործողների ընկերٳթյٳնների ﬕٳթյٳնների մասին» ՀՀ օրենքով և այլ իրավական ակտերով։ 2 Ո՞րքան է կազմٳմ ոռոգման ջրի սակագինը։ ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահմանված կարգով ջրօգտագործողից գանձվող ոռոգման ջրի 1 մ³ սակագինը ՀՀ-ٳմ կազմٳմ է 11 դրամ, անկախ ինքնարժեքից։ 3 ՀՀ օրենսդրٳթյամբ սահմանված կարգով յٳրաքանչյٳր ջրօգտագործող պարտավոր է մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց վճարٳﬓերը կատարել ﬕայն բանկային կամ փոստային վճարٳﬓերի ծառայٳթյան ﬕջոցով։ 4. Ե՞րբ ... Մանրամասն
05.12.18 ՋՈՒՐԸ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ջٳրը ծածկٳմ է երկրի մակերևٳյթի 2/3-ը և կենսականորեն անհրաժեշտ է կյանքի բոլոր ձևերի համար։ Կյանքն անհնար է առանց ջրի: Կենսականորեն անհրաժեշտ լինելٳ պատճառով ջٳրը ﬕշտ համարվել է կյանքի գոյٳթյան սկզբնաղբյٳրը: Երկիր մոլորակի ջրի մոտ 97%-ը աղի է և ամփոփված է ծովերٳմ ٳ օվկիանոսներٳմ: Քաղցրահամ ջٳրը կազմٳմ է 2.5-3.0%, որից ﬕայն 0.5%-ն է մատչելի օգտագործման համար: Մնացած մասը կազմٳմ են սառցադաշտերը, սառٳյցներն ٳ ձյٳնը: Մարդٳ օրգանիզմը մոտ 80 տոկոսով կազմված է ջրից: Ջٳրը բոլոր հիﬓական օրգանների լիարժեք գործٳնեٳթյٳնն ապահովող հիﬓական տարրն է: Այն անհոտ, անհամ, անգٳյն, թափանցիկ հեղٳկ է և ٳնիվերսալ լٳծիչ: Ջրٳմ լٳծվٳմ են բազմաթիվ թթٳներ, հիմքեր, աղեր և այլ նյٳթեր: Բնական ջٳրը մաքٳր չէ` պարٳնակٳմ է լٳծված ... Մանրամասն
05.12.18 ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ؤ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ ԽՄԵԼؤ ՋՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Ու՞մ կողﬕց է իրականացվٳմ խﬔլٳ ջրի ջրամատակարարٳմը: Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ խﬔլٳ ջٳրը մատակարարվٳմ է կա՛մ համայնքապետարանների կողﬕց՝ ավագանٳ կողﬕց հաստատված կանոններին համապատասխան, կա՛մ «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց՝ ՀՀ կառավարٳթյան հետ կնքած վարձակալٳթյան պայմանագրի շրջանակներٳմ՝ իր կողﬕց սպասարկվող բնակավայրերٳմ ապրող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց։ Որքա՞ն է կազմٳմ ջրամատակարարման ներկայիս սակագինը: «Վեոլիա Ջٳր» ՓԲԸ-ի կողﬕց սպասարկող բնակավայրերٳմ բնակիչ բաժանորդների համար խﬔլٳ ջրի մատակարարման, ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) մանրածախ ծառայٳթյٳնների մատٳցման սակագինը կազմٳմ է 180 դրամ ﬔկ խորանարդ ﬔտր ջրի դիմաց (ներառյալ ԱԱՀ-ն), որից ջրամատակարարման ծառայٳթյան գինը՝ ... Մանրամասն
28.11.18 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱԱՄՅՆՔՈՒՄ
         Հարգելի Բուրաստանցիներ հրավիրում ենք ձեզ համայնքի 2019թ. բյուջեի բաց և կառուցողական հանրային քննարկման` համայնքի հրատապ կարիքները վերհանելու և առաջնահերթ հիմնախնդիրները լուծելու նպատակով:      Հանրային քննարկումն իրականացվում են համաձայն համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված՝ «Համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման  և անցկացման կարգի» դրույթների:       Ակնկալում են համայնքի ավագանու անդամների և բնակչության շահագրգիռ մոտեցումը և ակտիվ ներգրավվածությունը բյուջեի վերջնական տարբերակի մշակման, ինչպես նաև դրա ընդունման, կատարման և վերահսկման գործում:         ... Մանրամասն
17.11.18 ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ :
Նոյեմբեր 16-ին Բուրաստան համայնքի շախմատի, պարի, նկարչության և երգի խմբակներ հաճախող երեխաների ծնողները, նշված խմբակների ուսուցիչները, համայնքապետարանի աշխատակիցներ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներով հնարավորություն ունեցան ներկա գտնվել <<Սիրելի ստախոս>> թատերական ներկայացմանը , որը Արտաշատի Ամո Խարազյանի անվան պետական թատրոնի աշնանային թատերաշրջանի լավագույն ներկայացումներից է: Սա համայնքի ղեկավար Աշոտ Թարվերդյանի հերթական նախաձեռնությունն էր, որը միաժամանակ լուծում է մի քանի կարև որ խնդիր՝ հասարակություն -ՏԻՄ կապի ամրապնդում և զարգացում, համայնքում մշակութային կյանքի ակտիվացում և առհասարակ մշակույթի հանդեպ հետաքրքրության առաջացում, ինչպես նաև համայնքային բյուջեի միջոցներն ի նպաստ մարզում ... Մանրամասն
13.11.18 ԾԱՌԱՏՈՒՆԿ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2018թ.
 
  Այսօր ՝ նոյեմբերի 13-ին Բուրաստան համայնքում կազմակերպվեց ծառատունկ, որին մասնակցում էին համայնքի բնակիչներ, համայնքապետարանի աշխատակիցներ, Մասիսի միջնակարգ դպրոցի բուրաստանաբնակ բարձր դասարանների աշակերտներ՝ հատկապես Գառնիկ Սարգսյանը, Վարդան Հայրապետյանը , Ռաֆիկ Հարությունյանը և Արթուր Ներսիսյանը ովքեր վաղ առավոտից անտրտունջ և մեծ ոգևորությամբ իրենց մասնակցությունն ունեցան կատարված աշխատանքներին : <<Էյ-Թի-Փի>> բարեգործական հիմնադրամը հաշվի առնելով համայնքի ղեկավար  Աշոտ Թարվերդյանի վերաբերմունքը և կատարած աշխատանքը ավելի բարեկարգ ,կանաչ և մաքուր ...
Մանրամասն
1


Բոլորը
ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Բուրաստան

023562330

e-mail: burastani@mail.ru / burastan.ararat@mta.go

Պաշտոնական էլ. փոստ` @e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2018 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԲՈՒՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ v2.02
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner